Vragen en antwoorden, gerelateerd aan een artikel uit het Prijsvraagreglement:

Download hier de Nota van Inlichtingen

Art. 0.1
Vraag: Wat voor icoon is de Stichting naar op zoek?
Antwoord: Conform het reglement wil de Stichting de deelnemers zoveel mogelijk vrijheid geven. Een icoon hoeft geen iconisch eiland te zijn, het kan iets abstracts zijn, een evenement, een app of iets anders. Bij voorkeur (niet limitatief) een icoon dat met name natuur, cultuur, recreatie en ondernemerschap integreert en de kwaliteit van het gebied versterkt. Zie hiervoor ook hoofdstuk 2 en art. 4.2.

Vraag: Mag een klein deel van de Loenderveensche Plas of de Spiegelplas betrokken worden in het ontwerp voor een Icoon?
Antwoord: Nee, het ontwerpgebied is conform art. 0.1 beperkt tot de Loosdrechtse Plassen en de Wijde Blik.

Art. 1.3
Vraag: Is voor de minder strenge eis conform art. 1.3 ten aanzien van de in te dienen stukken voor de niet-professionele categorieën alleen art. 3. 3 van toepassing?
Antwoord: Nee, op deze uitzondering voor de niet-professionele categorieën is ook art. 1.3 van toepassing. Wel dient de inschrijving op tijd, op de juiste wijze, op het juiste adres en zonder voorbehouden te zijn ingediend.

Art 2.1 en 2.2
Vraag:
Er wordt in art. 2.1 aangegeven dat het icoon een nieuwe unieke hotspot voor (water) recreatie moet worden, maar tevens wordt er ook aangegeven in art. 2.2 dat het voorstel inherent samenwerking tussen ondernemers, beheerders, bewoners, natuurorganisaties en verenigingen dient te bevorderen. Deze twee standpunten lijken elkaar in de weg te staan, waar ligt de voorkeur van de opdrachtgever? Focus op een nieuw en uniek icoon om (nieuwe) bezoekers te trekken of focus op inherente samenwerking tussen de bestaande partijen?
Antwoord: De Stichting ziet graag dat zoveel als mogelijk aan beide aspecten wordt voldaan.

Art. 2.2
Vraag: Conform artikel 2.2. bestaat de doelgroep voor het plangebied uit bezoekers en bewoners van met name de Metropoolregio Amsterdam. Waar komen vooral de huidige bezoekers vandaan?
Antwoord: Het merendeel van de huidige dagtoeristen en verblijfrecreanten komt uit de regio, kortom binnen een straal van 30 km. De verblijfsrecreatie neemt met 1% per jaar af, terwijl de ‘overloop’ van toerisme naar Amsterdam aanzienlijk toe neemt.
Meer informatie is onder andere te vinden op http://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Toerisme_recreatie

Vraag: Hoeveel bezoekers komen er nu per jaar naar het gebied?
Antwoord: De Stichting heeft hier niet zelf de informatie over, deze is onder andere te vinden op http://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Toerisme_recreatie

Vraag: Hoeveel bezoekers per jaar zou de Stichting willen trekken naar het gebied?
Antwoord: De Stichting is van mening dat -gelet op de geografische ligging, de overweldigende natuur, de charmante dorpen en binnen de rook van Neerlands grootste toeristische trekker Amsterdam- binnen de MRA onderzocht zal moeten worden hoe het Loosdrechtse Plassengebied zich in de toekomst zal moeten profileren. Het Icoon is daarbij als beeldmerk een belangrijk element.
Het is niet de bedoeling de gehele overloop van de MRA naar het gebied toe te trekken. Het gaat ook om de draagkracht van het gebied. In de ‘Gebiedsvisie Recreatie & Toerisme voor het Loosdrechtse Plassengebied van bureau Vrolijk, d.d. 1 februari 2016’, met name hoofdstuk-2, is hierover ook het nodige opgenomen, deze gebiedsvisie staat ook op de prijsvraagwebsite.
In art. 4.2 is als één van de beoordelingscriteria ‘bijdrage aan duurzame ontwikkeling in de breedst mogelijke betekenis’ opgenomen.

Art. 2.3
Vraag: Zijn er activiteiten die in het gebied zouden kunnen worden gestimuleerd waar de Stichting geen voorkeur aan geeft?
Antwoord: De Stichting sluit in beginsel niets uit en heeft haar ambities verwoord in art. 2.3.

Art. 3.1
Vraag: Hoe zwaar weegt de Stichting de uitvoerbaarheid met betrekking tot bestemmingsplannen en Natura 2000?
Antwoord: Conform art. 3.1 wordt Natura2000 gezien als een ‘aandachtspunt’ en bestemmingsplannen als een ‘juridische indicatie’. De inzenders in de professionele categorie moeten aangeven hoe de inzending zich tot deze (en de andere in art. 3.1 genoemde) items verhoudt
en wat hieraan zou moeten worden gewijzigd.

Vraag: Moet de uitvoering van het ontwerp financieel mogelijk zijn?
Antwoord: Uitvoerbaarheid ‘tegen redelijke kosten’ is conform art. 3.1. een aandachtspunt. De Stichting vraagt om een reële inschatting van de kosten van het ontwerp. Conform art. 3.3 wordt er voor de professionele categorie een ‘aanzet tot begrotingspost/financiering/exploitatieplan’ gevraagd.

Vraag: Is er met betrekking tot de financiële voorwaarden dekking vanuit het budget van het Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen mogelijk?
Antwoord: Het is mogelijk dat de uitvoering van een winnend ontwerp kan bijdragen aan de uitvoering van één of meer projecten uit het Uitvoeringsprogramma en hieruit wellicht deels kan worden gefinancierd. De Stichting adviseert de inschrijvers nadrukkelijk om dit te onderzoeken en als aan de orde dit aan te geven bij de inzending.

Art. 3.2.1
Vraag: Kan een bedrijf gericht op 3D visualisaties van interieur en exterieur, bouwkundig tekenwerk en bouwkundig advies, deelnemen aan de prijsvraag?
Antwoord: Ja, op grond van art. 3.2.1. wordt het bedrijf gerelateerd aan het vakgebied architectuur en kan deelnemen in de categorie-1, professionals.

Art. 3.2.2
Vraag: Zijn ondertekenaars van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen uitgesloten van deelname?
Antwoord: Nee, deze partijen zijn geen bureau of organisatie van de Stichting Prijsvraag Oostelijke Vechtplassen en kunnen op grond van art. 3.2.2 dus deelnemen, uitgezonderd de ondertekenaars die ook bestuurslid zijn bij de Stichting Icoon Oostelijke Vechtplassen.

Art. 3.2.3
Vraag: Kan een bedrijf dat niet in het bezit van een BNA certificaat deelnemen aan de prijsvraag?
Antwoord: Ja dat kan, mits het bedrijf conform art. 3.2.3. in de Eigen verklaring aantoont dat het onder de categorie-1 valt.

Vraag: Kan alles digitaal worden aangeleverd of is het ook noodzakelijk dat er iets fysiek wordt ingeleverd?
Antwoord: Alles moet conform art. 3.3 digitaal worden aangeleverd (teksten, foto’s van de maquette en/of poster etc) en met het oog op de tentoonstelling ook fysiek. Denk aan een poster, maquette, boekje. Het secretariaat van de Stichting toetst de inzendingen en beoordeeld of de inzending compleet is. Zo niet, dan neemt de Stichting contact op met de ontwerper met het verzoek om de ontbrekende stukken alsnog toe te zenden. De Stichting kan ook contact opnemen met de ontwerper na de 1e juryronde om de inzendingsstukken uit te breiden voor de tentoonstelling.

Vraag: In het reglement staat onder de tweede bullit: schetsen/tekeningen maximaal 1 keer A0, 2 keer flipover, 8 keer A3 (of 16 maal A4). Beteken de komma’s ‘en’?
Antwoord: Nee, de komma’s staan voor ‘of’.

Vraag: Mag in plaats van een maquette ook een filmpje worden ingezonden? En worden de ook getoond op de tentoonstelling?
Antwoord: Er mogen ook fimpjes (maximaal 5 minuten) worden ingezonden, maar niet alleen een filmpje voldoet voor de professionele categorie, zie art. 1.3 en 3.3.

Vraag: Waar kunnen de inzendingen naar verzonden worden?
Antwoord: Digitaal kunnen de inzendingen van 5 tot en met 28 februari 2018 verzonden worden naar info@icoonoostelijkevechtplassen.nl
Fysiek naar het Gemeentehuis Wijdemeren, Rading 1 1231 KB te Nieuw-Loosdrecht. De inleverdagen en tijdstippen zullen op de prijsvraagwebsite www.icoonoostelijkevechtplassen gepubliceerd worden.

Art. 3.2.1
Vraag: Is de Prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen een landelijke prijsvraag?
Antwoord: Gedeeltelijk, afhankelijk van de categorie. Conform art. 3.2.1 wel voor categorie-1 (Professionals en professionele organisaties) en 3 (Leerlingen en studenten tot en met bachelor niveau). Niet voor categorie-2: hieronder zijn begrepen de bewoners van de gemeente Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum. Daarnaast aantoonbaar leden van een plaatselijke watersportvereniging, ligplaatshouders op de Loosdrechtse Plassen en gebruikers van een (recreatie)woning op of direct langs de Loosdrechtse Plassen.
Conform art. 5.9.2 mag een deelnemer die niet zelfstandig aan de voorwaarden voor deelname voldoet, aansluiten bij een team dat wel aan de deelname eisen voldoet.

Art. 3.3
Vraag: Is het van belang dat de deelnemer concreet aangeeft waar het ontworpen icoon zou moeten worden gerealiseerd?
Antwoord: Ja, dat is van groot belang als de deelnemer een specifieke plaats in gedachten heeft. Als het ontwerp overal binnen het ontwerpgebied zou kunnen worden uitgevoerd kan dat in de omschrijving worden vermeld.

Art. 4.2.5
Vraag: Krijgt de jury bij de beoordeling te zien wie de inzender van een ontwerp is?
Antwoord: Ja, het is dus niet anoniem.

Vraag: Er worden vier winnaars benoemd, maar wat wordt hét icoon?
Antwoord: Er wordt niet één winnend icoon uitgekozen. Misschien worden er wel 5 of 6 iconen uitgeroepen, want de jury kan ook een eervolle vermelding doen. Het is mogelijk dat uiteindelijk zelfs meer dan vier iconen worden gerealiseerd.

Art. 5.6
Vraag: Onder art. 5.6 staat dat na het verlopen van de jaartermijn, alle inzendingen eigendom van de Stichting worden en zelfs dat de stichting het kan overdragen aan een nader te bepalen orgaan van openbaar bestuur. Wat is de rationale hierachter?
Antwoord: Eigendom (en beeldrecht, dus publicatie op website, juryrapport etc.) van de inzending van de stichting kan overgedragen worden in geval van een winnende inzending die ook in uitvoering gaat. Inzenders hebben het recht het ontwerp ook elders in te zenden of te gebruiken.
Het geestelijk eigendomsrecht (auteursrecht) blijft conform art. 5.9.3 bij de inzender , de Stichting en opvolgers mogen gebruik maken van de afbeeldingen (beeldrecht).

Art. 5.7
Vraag: Worden de winnende iconen uitgevoerd?
Antwoord: Conform art. 5.7 zal de Stichting winnende ontwerpen helpen om in een aanbestedingfase te komen. De ambitie van de Stichting is om één of meer iconen tot uitvoering te krijgen.

Art. 5.9.2
Vraag: Mag een deelnemer meermaals een inzending doen?
Antwoord: Ja, dat mag conform art. 5.9.2.

 

Overige vragen en antwoorden, niet direct gerelateerd aan een artikel uit het Prijsvraagreglement:

Vraag: In de prijsvraagstukken wordt gesproken over de slibproblematiek in de Loosdrechtse Plassen.
Waar kunnen de resultaten van de onderzoeken worden opgevraagd?
Antwoord:
In de Loosdrechtse Plassen laat de waterkwaliteit te wensen over en voldoet niet aan de doelstellingen van de Kader Richtlijn Water. De slechte waterkwaliteit wordt veroorzaakt door zwevend slib en veenbagger op de bodem van de plassen. In het Gebiedsakkoord Loosdrechtse Plassen worden maatregelen aangekondigd om de kwaliteit te verbeteren. Zie Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen Project 1.7.1 voor meer informatie.

Het zwevend slib blijft in beweging door de wind. Het kaartje met de overschrijdingsfrequentie geeft aan waar de wind het slib in beweging houdt (rode gebieden: de windkracht overschrijdt de weerstand van het slib) en waar het neerslaat. Dit is meestal aan de westzijde van de plassen. De wind waait voornamelijk uit zuidwestelijk richting over de plassen en creëert een onderstroom waarbij het slib aan de westzijde neerslaat. Om het zwevend slib tot rust te brengen is een plan met ‘luwtestructuren’ doorgerekend door Deltaris. Op het kaartje zij deze structuren in oranje aangegeven. Hoe deze luwtestructuren eruit zien is nog niet bekend. Ze moeten de kracht van de golven breken maar niet de wind wegnemen voor de zeilsport. Een deel zal permanent aanwezig zijn, andere zullen verplaatsbaar worden en alleen buiten het zeilseizoen op hun plek liggen. Dit plan zal nader uitgewerkt worden in de loop van het Uitvoeringsprogramma, Project 1.7.2.

Het kaartje met de dieptemeting van de bovenlaag van de bagger geeft aan waar de plassen ondiep zijn geworden door de opeenhoping van bagger. Op basis van dieptemetingen eind 2016 is geschat dat circa 2.100.000 m3 bagger moet worden verwijderd.

Vraag: Wat is de fluctuatie van het waterpeil op de Loosdrechtse Plassen?
Antwoord: Voor waterpeilen zie ANWB kaart. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht gaat over de peilfluctuaties, zoek onder peilbesluiten.

Vraag: Heeft de stichting een digitale tekening in dwg-formaat van het plangebied en omgeving?
Antwoord: De link om het benodigde kaartblad te downloaden is op de prijsvraagwebsite gezet, kaartblad 31O, 32 mb.
https://www.pdok.nl/nl/producten/pdok-downloads/basisregistratie-topografie/topnl/topnl-actueel/top10nl

Vraag: De link naar de bijlagen van het informatiepakker is verlopen, kan ik een nieuwe link ontvangen?
Antwoord: https://we.tl/n42k4NjKdv Deze link is geldig tot 2 februari 2018. Is de link verlopen mail dan naar info@icoonoostelijkevechtplassen.nl voor een nieuwe link.

Deze Nota van Inlichtingen is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Icoon Oostelijke Vechtplassen, d.d. 23 januari 2018